For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

آزمایشگاه سنجش از دور و GIS

آزمایشگاه سنجش از دور و GIS دانشکده منابع طبیعی در سال 1375 تاسیس گردید. هدف اصلی این آزمایشگاه آموزش فن آوری های RS و GIS در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

سنجش از دور (Remote Sensing, RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information System, GIS) از جمله ابزارهاي بسيار كارامد در مطالعات علوم جغرافيايي، كشاورزي، اكولوژي، زمين شناسي، ژئومورفولوژي، خاكشناسي، عمران، باستان شناسي، اقيانوس شناسي، هواشناسي، شهری، برنامه ریزی منطقه ای، منابع آب، منابع طبيعي، تهيه نقشه و غیره می باشد. استفاده از اين تكنولوژي ها باعث كاهش هزينه ها، افزايش سرعت و دقت مطالعات و صرفه جويي در زمان مي گردد. طبق بررسی های انجام شده استفاده از RS و GIS مي تواند حداقل 50 درصد زمان و هزينه مطالعات مختلف پهنه بندي را كاهش دهد كه با آموزش اين رشته علمي می توانیم در جهت سازندگي كشور قدم برداریم.

تحت نظارت وف ایرانی

آزمایشگاه سنجش از دور و GIS | دکتر رضا جعفری

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی