For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

شاخص جدید پهنه بندی تپه های ماسه ای

اين مطالعه سعي در ارزيابي پتانسيل تکنيک­هاي نسبت­گيري تصوير جهت تشخيص و پهنه­بندي گستردگي و ترکيب ذرات تپه­هاي ماسه­اي در ارگ گاوخوني، در استان اصفهان دارد. شاخص نسبت 4/6 و نيز شاخصي جديد، به­نام SaDI که از باندهاي 3، 6 و 7 تصوير TM لندست ژئورفرنس شده، محاسبه گرديد، به­کار برده شد. جهت ارزيابي عملکرد تکنيک­هاي نسبت­گيري، بين تصاوير بدست آمده، با درصد ذرات مختلف جمع­آوري شده در 33 سايت نمونه­گيري، همبستگي برقرار شد. نتايج نشان داد که هر دو تکنيک نسبت­گيري قادر به تشخيص و پهنه­بندي توزيع مکاني تپه­هاي ماسه­اي بوده و بيش از 70 درصد همخواني بين شاخص­هاي تصوير و داده­هاي ميداني وجود دارد. نتايج همچنين مشخص نمود که عملکرد SaDI در پهنه­بندي ذرات کربناتي 50 درصد بهتر بوده و مؤيد آن است که اين شاخص جديد مناسب­تر از شاخص 4/6 در پهنه­بندي تپه­هاي ماسه­اي غني از ذرات کربنات مي­باشد.

تحت نظارت وف ایرانی