For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Conference Papers
sort ascending
تاثير تغيير اقليم و گرمايش جهاني بر آبسنگ هاي مرجاني: مدل سازي تاثيرات درجه حرارت May 1389
تاثير پارامترهاي فضاي سبز بر غناي گونه اي پرندگان در پاركهاي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان August 1389
بررسي پتانسيل داده هاي فراطيفي در شناسايي پوشش گياهي مناطق خشك May 1389
بررسي تغييرات اراضي كشاورزي در 4 دهه گذشته در منطقه اسفراين خراسان شمالي May 1389
پهنه بندي رودخانه ها در مقياس متر و حوزه آبخيز از طريق داده هاي انعكاسي May 1389
شناسايي و آشكارسازي آلودگي طوفانهاي گرد و غبار با استفاده از داده¬هاي سنجش از دور June 1389
كاربرد سنجش از دور در تنوع زيستي و حفاظت May 1389
اثرات تغييراقليم بر پلاياي گاوخوني May 1389
نقش سنجش از دور ماهواره اي در ارزيابي فرسايش آبي May 1389
نقش سنجش از دور در مطالعات تغييرات اقليمي June 1389
انرژي تجديدپذير و انتشار CO2 در ايران و كشورهاي منطقه May 1389
بررسي قابليت داده هاي سنجش از دور براي تخمين تبخير و تعرق اراضي كشاورزي May 1389
بررسي شدت تخريب اراضي خشك با استفاده از داده هاي ماهواره اي May 1386
Journal Papers
sort ascending
تاثير پارامترهاي فضاي سبز بر غناي گونه اي پرندگان در پارك هاي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان Spring 1389
مروري بر نقش سنجش از دور در حمايت از دستورالعمل كيوتو Winter 1389
تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون زرد با استفاده از تلفيق GIS و سنجش از دور Winter 1389
تاثيرات مثبت پديده هاي گرد و غبار بر بوم سازگانها Winter 1389
Books
sort ascending
سنجش از دور فراطيفي (اصول و كاربردها) Spring 1389

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی

انتشارات | دکتر رضا جعفری

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی