For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Conference Papers
sort ascending
برآورد فرسايش و توليد رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (مطاله موردي حوزه آبخيزقلعه بني) Winter 1392
بررسي پتانسيل داده هاي ماهواره هاي MODIS، TOMS و OMI در پهنه بندي ريزگردها March 1392
اولويت بندي مناطق برداشت، حمل و رسوب فرسايش بادي Winter 1392
پايش تغييرات كاربري اراضي منطقه حفاظت شده تالاب چغاخور با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي لندست May 1392
بررسي تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در شهداد Winter 1392
نگاهي به سامانه هاي سطوح آبگير باران در ايران Winter 1392
بررسي تغييرات پوشش گياهي و رابطه آن با بارندگي با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي(مطالعه موردي سميرم اصفهان May 1391
مقايسه كارايي شاخص هاي مختلف گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره اي TM+ براي مطالعات پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان سميرم، استان اصفهان) May 1391
بررسي تغييرات پوشش گياهي در مراتع واقع در تنگ صياد February 1391
بررسي همبستگي ميان تصوير ماهواره‌اي لندست و اجزاي مختلف زمين در تيپ‌هاي گياهي (مطالعه موردي زاگرس جنوبي May 1391
بررسي تاثير زمان بارش در تغييرات تاج پوشش گياهي تيپ‌هاي مرتعي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي (مطالعه موردي: جنوب اصفهان) May 1391
كاربرد فناوري سنجش از دور و GIS در توسعه صنعت گردشگري و طبيعت‌گردي August 1391
بررسي وضعيت منطقه حفاظت شده ساريگل خراسان شمالي بكمك شاخص طيفي ماهواره اي در طول 4 دهه گذشته May 1391
بررسي اثر سطح نمونه برداري بر رابطه بين داده‌هاي زميني و ماهواره‌اي May 1391
ارزيابي فرسايش بادي و تعيين كانون هاي توليد گرد و غبار با استفاده ار تكنيك هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي و منطق فازي June 1391
Journal Papers
sort ascending
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابانزايي با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردي: دشت سگزي) Spring 1392
استفاده از معيار خاك جهت ارزيابي شدت بيابان زايي (مطالعه موردي دشت سگزي اصفهان Spring 1392
تحليل عملكرد چشم‌اندازهاي مرتعي با استفاده از داده‌هاي سنجنده TM (مطالعه موردي: مراتع منطقه سه، اصفهان Summer 1391
بررسي تاثير سطح نمونه برداري در ميزان همبستگي تاج پوشش گياهي و شاخص گياهي NDVI با استفاده از تصاوير سنجنده هاي TM و AWiFS Summer 1391
Books
sort ascending
روشهای میدانی در سنجش از دور Spring 1391

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی